Contract de vânzare online de bunuri de larg consum

Cumpărătorul declară în mod expres să efectueze achiziția în scopuri care nu au legătură cu activitatea comercială sau profesională exercitată.

Identificarea furnizorului

Bunurile acoperite de aceste condiții generale sunt oferite spre vânzare de Puglia SRLS cu sediul în Monopoli (Ba), în Via europa Libera 15 / b, înregistrată la Camera de Comerț din Bari sub nr. 01159200722 din Registrul societăților comerciale, codul fiscal și numărul de TVA 08492080729 denumit în continuare "Furnizor".

Art. 1 Definiții

1.1. Termenul „contract de vânzare online” înseamnă contractul de cumpărare și vânzare referitor la imobilizările corporale mobile ale Furnizorului, stipulate între acesta din urmă și Cumpărător ca parte a unui sistem de vânzare la distanță prin instrumente telematice, organizat de Furnizor .
1.2. Termenul „Cumpărător” înseamnă consumatorul care este o persoană fizică care efectuează achiziția, menționată în prezentul contract, în scopuri care nu au legătură cu nicio activitate comercială sau profesională desfășurată.
1.3. Con l’espressione “Fornitore” si intende il soggetto indicato in epigrafe ovvero il soggetto prestatore dei servizi di informazione.

Art. 2 Obiectul contractului
2.1. Prin acest contract, respectiv, Furnizorul vinde și Cumpărătorul cumpără de la distanță activele corporale mobile indicate și oferite spre vânzare pe site prin instrumente telematice: lapugliaonline.com .
2.2. Produsele menționate la punctul anterior sunt ilustrate pe pagina web: lapugliaonline.com .

 

Art. 3 Metode de stipulare a contractului
3.1. Contractul dintre Furnizor și Cumpărător se încheie exclusiv prin intermediul internetului prin accesarea Cumpărătorului la adresa lapugliaonline.com, unde, în urma procedurilor indicate, Cumpărătorul va formaliza propunerea de cumpărare a bunurilor.

Art. 4 Conclusion et efficacité du contrat
4.1. Contractul de cumpărare se încheie prin compilarea exactă a formularului de solicitare și consimțământul de cumpărare exprimat prin adeziunea trimisă online; sau completând formularul / formularul atașat la catalogul electronic online (la adresa lapugliaonline.com) și trimiterea ulterioară a formularului / modulului însuși (după vizualizarea unei pagini web care rezumă comanda, imprimabilă), care arată detaliile comenzii și comanda, prețul bunului achiziționat, costurile de expediere și orice taxe suplimentare pentru accesorii, metode și termeni de plată, adresa unde vor fi livrate bunurile, termenele de livrare și existența dreptului de retragere.
4.2. Când Furnizorul primește comanda de la Cumpărător, acesta trimite un e-mail de confirmare sau afișează o pagină web de confirmare a comenzii și de rezumat, care conține, de asemenea, datele reamintite în punctul anterior.
4.3. Contractul nu este considerat perfecționat și efectiv între părți în lipsa a ceea ce este indicat la punctul anterior.
Art. 5 Modalități de plată și rambursare
5.1. Orice plată de către Cumpărător poate fi efectuată numai prin intermediul uneia dintre metodele indicate în pagina web corespunzătoare de către Furnizor.
5.2. Orice rambursare către Cumpărător va fi creditată prin una dintre metodele propuse de Furnizor și alese de Cumpărător, în timp util și, în cazul exercitării dreptului de retragere, astfel cum este reglementat de art. 13, punctul 2 și următoarele. din acest contract, nu mai târziu de 30 de zile de la data la care Furnizorul a luat cunoștință de retragere.
Art. 6 Termene și metode de livrare
6.1. Furnizorul va livra produsele, selectate și comandate, prin curierat rapid, conform indicațiilor din paginile web de referință corespunzătoare (lapugliaonline.com).
6.2. Timpii de livrare pot varia de la ziua comenzii la maximum 10 zile lucrătoare de la confirmarea comenzii. În cazul în care Furnizorul nu poate expedia în această perioadă, dar, în orice caz, în termenul indicat în punctul următor, Cumpărătorul va fi informat cu promptitudine prin e-mail.
6.3. Metodele, orele și costurile de expediere sunt clar indicate și evidențiate la adresă lapugliaonline.com.
Art. 7 Prețuri
7.1. Toate prețurile de vânzare ale produselor afișate și indicate pe site lapugliaonline.com  sunt exprimate în euro și constituie o ofertă publică în temeiul art. 1336 din Codul civil italian
7.2. Prețurile de vânzare, menționate la punctul anterior, includ TVA și orice alte taxe. Costurile de expediere și orice taxe auxiliare (de exemplu, vămuirea), dacă sunt prezente, chiar dacă nu sunt incluse în prețul de achiziție, trebuie indicate și calculate în procedura de cumpărare înainte de a plasa comanda de către Cumpărător și, de asemenea, conținute în pagina web care rezumă comanda plasată.
7.3. Prețurile indicate pentru fiecare dintre bunurile oferite publicului sunt valabile până la data la care Furnizorul nu face nicio modificare
7.4. Prețul de vânzare al fiecărui produs poate fi modificat în orice moment de către Furnizor.
Art. 8 Disponibilitatea produselor
8.1. Furnizorul asigură prin sistemul electronic utilizat prelucrarea și îndeplinirea comenzilor fără întârziere. În acest scop, indică în timp real, în catalogul său electronic, dacă produsul este disponibil sau nu.
8.2. În cazul în care o comandă depășește cantitatea existentă în depozit, Cumpărătorului i se va permite să comande numai produsul în cantitatea disponibilă în depozit. Din acel moment, produsul va apărea în catalog ca „nedisponibil” până la următoarea producție de către Furnizor.
8.3. Sistemul informatic al Furnizorului confirmă înregistrarea cu succes a comenzii cât mai curând posibil, trimițând Utilizatorului o confirmare prin e-mail, în conformitate cu punctul 4.2.
Art. 9 Limitarea răspunderii
9.1. Furnizorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru lipsurile de atribuții cauzate de forță majoră în cazul în care nu reușește să execute comanda în termenul prevăzut în contract.
9.2. Furnizorul nu poate fi tras la răspundere față de Cumpărător, cu excepția cazului de abatere deliberată sau neglijență gravă, pentru ineficiențe sau disfuncționalități legate de utilizarea internetului în afara propriului control sau a subcontractanților săi.
9.3. În plus, Furnizorul nu va fi răspunzător pentru daune, pierderi și costuri suportate de Cumpărător ca urmare a neexecutării contractului din motive care nu îi sunt imputabile, deoarece Cumpărătorul are dreptul doar la o rambursare integrală a prețului plătit și a oricăror costuri accesorii suportate. .
9.4. Furnizorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru orice utilizare frauduloasă sau ilegală care ar putea fi făcută de terți, a cardurilor de credit, a cecurilor și a altor mijloace de plată, pentru plata produselor cumpărate, dacă dovedește că a luat toate măsurile de precauție posibil pe baza celei mai bune științe și experiență a momentului și pe baza diligenței obișnuite.
9.5. În nici un caz Cumpărătorul nu poate fi tras la răspundere pentru întârzieri sau erori de plată dacă dovedește că a efectuat plata în timpii și metodele indicate de Furnizor.
Art. 10 Răspunderea pentru defecte, dovada prejudiciului și daune compensabile: obligațiile Furnizorului
10.1. În temeiul art. 114 și ss. din Codul consumatorului, Furnizorul este responsabil pentru daunele cauzate de defectele bunurilor vândute dacă nu comunică părții vătămate, în termen de 3 luni de la cerere, identitatea și domiciliul producătorului sau al persoanei care i-a furnizat bunurile. .
10.2. Solicitarea menționată mai sus de către partea rănită trebuie făcută în scris și trebuie să indice produsul care a cauzat dauna, locul și data cumpărării; trebuie să conțină și oferta în vederea produsului, dacă există încă.
10.3. Furnizorul nu poate fi considerat responsabil pentru consecințele care decurg dintr-un produs defect dacă defectul se datorează conformității produsului, unei reguli legale imperative sau unei dispoziții obligatorii sau dacă starea cunoștințelor științifice și tehnice, în momentul în care producătorul a pus produsul în circulație, nu a permis încă ca produsul să fie considerat defect.
10.4. Nu se va acorda nicio despăgubire în cazul în care partea vătămată a fost conștientă de defectul produsului și de pericolul rezultat și, totuși, s-a expus în mod voluntar acestuia, așa cum este indicat în mod expres pe produs.
10.5. În orice caz, partea vătămată trebuie să dovedească defectul, prejudiciul și legătura cauzală dintre defect și prejudiciu.
10.6. Partea vătămată poate solicita despăgubiri pentru daunele cauzate de moarte sau vătămări corporale sau de distrugerea sau deteriorarea oricărui altceva decât produsul defect, cu condiția să fie de un tip destinat în mod normal pentru uz privat sau consum și, prin urmare, utilizat în principal de către persoana vătămată.
10.7. Deteriorarea bunurilor menționate la art. 123 din Codul consumatorului va fi totuși rambursabil numai în măsura în care depășește suma de trei sute optzeci și șapte de euro (387 EUR).
Art. 11 Garanții și metode de asistență
11.1. Furnizorul este răspunzător pentru orice lipsă de conformitate care apare în termen de 15 zile (cincisprezece) de la livrarea bunurilor.
11.2. În sensul prezentului contract, se presupune că bunurile de consum respectă contractul dacă, acolo unde este relevant, coexistă următoarele circumstanțe: a) sunt adecvate pentru utilizarea pentru care sunt utilizate în mod normal bunuri de același tip; b) respectă descrierea făcută de Vânzător și posedă calitățile bunurilor pe care Vânzătorul le-a prezentat Consumatorului ca eșantion sau model; c) să prezinte calitatea și performanța obișnuită a unui bun de același tip, la care consumatorul se poate aștepta în mod rezonabil, ținând seama de natura bunului și, după caz, de declarațiile publice privind caracteristicile specifice ale bunurilor făcute în acest sens de către Vânzător, de către producătorul sau agentul sau reprezentantul acestuia, în special în publicitate sau pe etichetare; d) sunt adecvate și pentru utilizarea particulară dorită de Consumator și care a fost adusă la cunoștința Vânzătorului de către acesta la momentul încheierii contractului și pe care Vânzătorul a acceptat-o ​​și pentru fapte concludente.
11.3. Cumpărătorul își pierde toate drepturile dacă nu raportează Vânzătorului lipsa de conformitate în termen de 15 zile de la data la care a fost descoperit defectul. Raportul nu este necesar dacă Vânzătorul a recunoscut existența defectului sau l-a ascuns.
11.4. În orice caz, dacă nu se dovedește altfel, se presupune că lipsa de conformitate care apare în termen de 30 de zile de la livrarea bunurilor a existat deja la acea dată, cu excepția cazului în care această ipoteză este incompatibilă cu natura mărfurilor sau cu natura defectului conformitate.
11.5. În cazul unei neconformități, Cumpărătorul poate solicita, alternativ și gratuit, în condițiile indicate mai jos, înlocuirea bunului achiziționat, o reducere a prețului de achiziție sau încetarea acestui contract, cu excepția cazului în care cererea obiectiv imposibil de satisfăcut sau este excesiv de împovărătoare pentru Furnizor în temeiul art. 130, paragraful 4, din Codul consumatorului.
11.6. Solicitarea trebuie trimisă în scris, prin scrisoare recomandată cu chitanță de retur, Furnizorului, care va indica dorința de a continua solicitarea sau motivele care îl împiedică să facă acest lucru, în termen de 7 zile lucrătoare de la primire. În aceeași comunicare, în cazul în care Furnizorul a acceptat solicitarea Cumpărătorului, acesta trebuie să indice modalitatea de expediere sau returnare a mărfurilor, precum și termenul pentru returnarea sau înlocuirea mărfurilor defecte.
11.7. Solicitarea trebuie trimisă în scris, prin scrisoare recomandată cu chitanță de retur, Furnizorului, care va indica dorința de a continua solicitarea sau motivele care îl împiedică să facă acest lucru, în termen de 7 zile lucrătoare de la primire. În aceeași comunicare, în cazul în care Furnizorul a acceptat solicitarea Cumpărătorului, acesta trebuie să indice modalitatea de expediere sau returnare a mărfurilor, precum și termenul pentru returnarea sau înlocuirea mărfurilor defecte.
11.8. În aceeași comunicare, în cazul în care Furnizorul a acceptat solicitarea Cumpărătorului, acesta trebuie să indice reducerea de preț propusă sau metodele de returnare a bunurilor defecte. În astfel de cazuri, va fi responsabilitatea Cumpărătorului să indice cum să recreditați sumele plătite anterior Furnizorului.
Art. 12 Obligațiile Cumpărătorului
12.1. Cumpărătorul se obligă să plătească prețul bunurilor achiziționate în termenul și modul indicat în contract.
12.2. După finalizarea procedurii de cumpărare online, Cumpărătorul se angajează să tipărească și să păstreze acest contract.
12.3. Informațiile conținute în acest contract au fost însă vizualizate și acceptate deja de către Cumpărător, care o recunoaște, deoarece acest pas este obligatoriu înainte de confirmarea achiziției.
Art. 13 Dreptul de retragere
13.1. În orice caz, Cumpărătorul are dreptul să se retragă din contractul stipulat, fără nicio penalizare și fără a specifica motivul, în termen de 10 (zece) zile lucrătoare, începând cu ziua primirii bunurilor achiziționate.
13.2. În cazul în care profesionistul nu și-a îndeplinit obligațiile de informare privind existența, metodele și timpii de returnare sau retragere a activului în cazul exercitării dreptului de retragere în temeiul art. 52 din Codul consumatorului, termenul limită pentru exercitarea dreptului de retragere este de 90 (nouăzeci) de zile și începe de la data primirii bunurilor de către consumator.
13.3. În cazul în care Cumpărătorul decide să recurgă la dreptul de retragere, acesta trebuie să anunțe Vânzătorul prin scrisoare recomandată cu chitanță de retur. la adresa La Puglia Srls Via Europa Libera 15 / b, 70043 Monopoli (Ba) sau e-mail la info@lapugliaonline.com, cu condiția ca astfel de comunicări să fie confirmate prin trimiterea unei scrisori recomandate cu chitanță de retur. la adresa La Puglia Srls Via Europa Libera 15 / b Monopoli (Ba) în următoarele 48 (patruzeci și opt) de ore. Ștampila aplicată de oficiul poștal pe chitanța emisă va fi autentică între părți. În scopul exercitării dreptului de retragere, transmiterea comunicării poate fi înlocuită în mod valid cu returnarea bunului achiziționat, cu condiția ca acesta să fie în aceleași condiții. Data livrării către oficiul poștal sau expeditor va fi valabilă între părți.
13.4. Returul bunurilor trebuie, în orice caz, să aibă loc cel târziu în termen de 30 (treizeci) de zile de la data primirii bunurilor. În orice caz, pentru a avea dreptul la o rambursare integrală a prețului plătit, bunurile trebuie returnate intacte și, în orice caz, într-o stare normală de conservare.
13.5. Cumpărătorul nu poate exercita acest drept de retragere pentru contractele de cumpărare a produselor perisabile sigilate, care au fost deschise de către aceștia, precum și a bunurilor realizate pe măsură sau personalizate în mod clar sau care, prin natura lor, nu pot fi returnate sau sunt susceptibile de a se deteriora. o se schimbă rapid, precum și bunurile al căror preț este legat de fluctuațiile ratelor pieței financiare pe care profesionistul nu le poate controla și în orice alt caz prevăzut de art. 55 din Codul consumatorului.
13.6. Singurele costuri plătibile de către Consumator pentru exercitarea dreptului de retragere în temeiul prezentului articol sunt costurile directe de returnare a bunurilor către Furnizor, cu excepția cazului în care Furnizorul este de acord să le plătească.
13.7. Furnizorul va rambursa integral suma achitată gratuit de Cumpărător în termen de 15 (cincisprezece) zile de la primirea notificării de retragere.
13.8. Odată cu primirea comunicării cu care Cumpărătorul comunică exercitarea dreptului de retragere, părțile la prezentul contract sunt eliberate de obligațiile lor reciproce, fără a aduce atingere dispozițiilor punctelor anterioare ale acestui articol.
Art. 14 Cauze ale rezilierii
14.1. Obligațiile menționate la punctul 12.1, asumate de Cumpărător, precum și garanția finalizării cu succes a plății pe care Cumpărătorul o face cu mijloacele menționate la punctul 5.1, precum și îndeplinirea exactă a obligațiilor asumate de Furnizor la punctul 6, au un caracter esențial, astfel încât, prin acord expres, neîndeplinirea doar a uneia dintre aceste obligații, dacă nu este determinată prin întâmplare sau forță majoră, va avea ca rezultat rezilierea legală a contractului în temeiul art. 1456 din Codul civil italian, fără a fi necesară o decizie judiciară.
Art. 15 Protecția confidențialității și prelucrarea datelor Cumpărătorului
15.1. Furnizorul protejează confidențialitatea clienților săi și garantează că prelucrarea datelor este conformă cu prevederile legislației privind confidențialitatea în conformitate cu Decretul legislativ 30 iunie 2003, nr. 1961.
15.2. Datele personale și fiscale achiziționate direct și / sau prin terțe părți de către Furnizorul La Puglia Srls, operator de date, sunt colectate și prelucrate pe suport de hârtie, computerizat, sub formă telematică, în raport cu metodele de prelucrare cu scopul înregistrării comenzii și activați procedurile pentru executarea acestui contract și comunicările necesare aferente, pe lângă îndeplinirea oricăror obligații legale, precum și pentru a permite gestionarea eficientă a relațiilor comerciale în măsura necesară pentru a efectua cel mai bine serviciul solicitat ( Articolul 24, paragraful 1, litera b, Decretul legislativ 196/2003) 2.
15.3. Furnizorul se obligă să trateze confidențial datele și informațiile transmise de Cumpărător și să nu le dezvăluie unor persoane neautorizate și nici să le utilizeze în alte scopuri decât cele pentru care au fost colectate sau să le transmită unor terțe părți. Aceste date pot fi expuse numai la cererea autorității judiciare sau a altor autorități autorizate prin lege.
15.4. Datele cu caracter personal vor fi dezvăluite, după semnarea unui angajament de confidențialitate a datelor, numai persoanelor delegate să desfășoare activitățile necesare executării contractului stipulat și comunicate exclusiv în acest scop.
15.5. Cumpărătorul se bucură de drepturile prevăzute la art. 7 din Decretul legislativ 196/2003, și anume dreptul de a obține: a) actualizarea, rectificarea sau, atunci când este interesat, integrarea datelor; b) anularea, transformarea în formă anonimă sau blocarea datelor procesate cu încălcarea legii, inclusiv a celor care nu trebuie păstrate în scopurile pentru care datele au fost colectate sau prelucrate ulterior; c) atestarea că operațiunile menționate la literele a) și b) au fost aduse la cunoștința, inclusiv în ceea ce privește conținutul acestora, a celor cărora le-au fost comunicate sau difuzate datele, cu excepția cazului în care această îndeplinire este se dovedește imposibil sau implică utilizarea mijloacelor care sunt în mod vădit disproporționate față de dreptul protejat. Părțile interesate au, de asemenea, dreptul de a obiecta, în totalitate sau parțial: i) din motive legitime, la prelucrarea datelor cu caracter personal care îl privesc, chiar dacă sunt pertinente scopului colectării; ii) la prelucrarea datelor cu caracter personal care îl privesc în scopul trimiterii de materiale publicitare sau de vânzare directă sau pentru efectuarea de studii de piață sau comunicare comercială.
15.6. Comunicarea datelor personale de către Cumpărător este o condiție necesară pentru executarea corectă și la timp a acestui contract. În caz contrar, solicitarea Cumpărătorului nu poate fi procesată.
15.7. În orice caz, datele achiziționate vor fi păstrate pentru o perioadă de timp care nu depășește cea necesară în scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate ulterior. Cu toate acestea, îndepărtarea lor va avea loc în siguranță.
15.8. Proprietarul colectării și prelucrării datelor cu caracter personal este Furnizorul, căruia Cumpărătorul îi poate adresa orice solicitare la sediul companiei3.
15.9. Orice trimis la adresa de e-mail (inclusiv electronică) a Centrului (solicitări, sugestii, idei, informații, materiale etc.) nu va fi considerat informație sau date cu caracter confidențial, nu trebuie să încalce drepturile altora și trebuie să conțină informații valabile, nu în detrimentul drepturilor altora și veridic, în orice caz Centrului nu i se poate atribui nicio responsabilitate pentru conținutul mesajelor în sine.
Art. 16 Mod de arhivare a contractului
16.1. În temeiul art. 12 din Decretul legislativ 70/2003, Furnizorul informează Cumpărătorul că fiecare comandă trimisă este stocată în format digital / pe hârtie pe server / la sediul Furnizorului conform criteriilor de confidențialitate și securitate.
Art. 17 Comunicări și reclamații
17.1. Comunicările scrise către furnizor și orice reclamații vor fi considerate valabile numai dacă sunt trimise la următoarea adresă: La Puglia Srls Via europa Libera 15 / b, 70043 Monopoli (Ba), sau trimise prin e-mail la următoarea adresă info@lapugliaonline.com . Cumpărătorul indică în formularul de înregistrare reședința sau domiciliul său, numărul de telefon sau adresa de e-mail la care dorește să fie trimise comunicările Furnizorului.
Art. 18 Soluționarea litigiilor
18.1. Toate litigiile care decurg din acest contract vor fi trimise către Camera de Comerț din Bari și soluționate conform Regulilor de conciliere adoptate de acesta.
18.2. Toate litigiile care decurg din acest contract vor fi trimise către Camera de Comerț din Bari și soluționate în conformitate cu Regulamentele de conciliere adoptate de acesta.
Art. 19 Legea aplicabilă și referința
19.1. Acest contract este reglementat de legea italiană.
19.2. Deși nu sunt prevăzute în mod expres aici, se aplică legile aplicabile relațiilor și cazurilor prevăzute în prezentul contract și, în special, art. 5 din Convenția de la Roma din 1980. 19.3. În temeiul art. 60 din Decretul legislativ 206/2005, disciplina cuprinsă în partea III, titlul III, capitolul I din Decretul legislativ 206/2005 este menționată în mod expres aici.
Art. 20 Clauza finală
Prezentul contract abrogă și înlocuiește orice acord, înțelegere, negociere, scris sau oral, intervenit anterior între părți și referitor la obiectul prezentului contract.

_____________________

1 Prescripțiile garantului de confidențialitate - art. 154, 1 c) din Decretul legislativ 196/2003 - Simplificarea anumitor obligații din sectoarele public și privat în ceea ce privește prelucrarea în scopuri administrative și contabile din 19 iunie 2008, publicată în Monitorul Oficial din 1 iulie 2008, nr. 152.
2 Dispoziție generală a garanției pentru protecția datelor cu caracter personal Ghid practic de măsuri de simplificare pentru întreprinderile mici și mijlocii din 24 mai 2007, publicat în Monitorul Oficial din 21 iunie 2007, nr. 142.
3 "Cu excepția cazului în care Compania a numit un manager în persoana dlui. __________ ".